یکشنبه، 30 شهريور 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     


توضیحات :


نمره آزمون میان‌ترم درس مبانی مهندسی برق (گروه مواد)
 شایان ذکر است که نمرات کسب شده در آزمون میان‌ترم از 8 نمره بود که برای ارفاق، همین نمرات بدون مقیاس‌بندی از نمره کل 7 در نظر گرفته شد.

 توجه: دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند، فقط و فقط از ساعت 11 الی 12 روز چهارشنبه هفته جاری به دفتر بنده (وارثی) مراجعه فرمایند.

نمره کل از هفت

شماره دانشجوئي

رديف

2.25

955712002

1

5.75

955711002

2

Absent = 0

955711060

3

Absent = 0

940712003

4

2.5

955711006

5

0.5

930711005

6

3.25

955712004

7

2

955712006

8

4.5

930701012

9

4.5

955711021

10

3.25

965711022

11

3.5

930701013

12

5

965711023

13

6.25

68710027

14

6.25

955711022

15

3

955711023

16

1.25

940702005

17

3.5

955711027

18

2.25

930701018

19

2.75

940712007

20

1.75

940701021

21

4.5

955711045

22

1.5

940702012

23

3

940711024

24

4.75

955711049

25

3.75

955712027

26

4.25

940711026

27

4.5

940712017

28

4.0

940702015

29

3

940711031

30

3.25

940702017

31نکته بسیار مهم: در آزمون پایانی تمامی مطالب درس مورد سئوال خواهد بود، حتی بخش مربوط به میان ترم.
اعلام نمرات میان‌ترم، پایان‌ترم و نهایی درس مبانی مهندسی برق (گروه مواد)

رديف

شماره دانشجوئي

نمره میان‌ترم از 7

نمره پایان‌ترم از 13

حضور-غیاب

1 نمره ارفاقی

نمرات مثبت کلاسی

نمره واقعی

شیفت

نمره نهایی

1

955712002

2.25

7.25

0.5

-

10

4

14

2

955711002

5.75

8.5

1.25

-

15.5

4

19.5

3

955711060

0

0.5

-

-

0.5

4

4.5

4

940712003

0

0

0

0

0

0

0

5

955711006

2.5

3

0.5

-

6

4

10

6

930711005

0.5

2.75

-

-

3.25

4

7.25

7

955712004

3.25

3

1

0.25

7.5

4

11.5

8

955712006

2

4

-

-

6

4

10

9

930701012

4.5

5.75

-

-

10.25

4

14.25

10

955711021

4.5

5.75

1.25

-

11.5

4

15.5

11

965711022

3.25

5

1.25

0.25

9.75

4

13.75

12

930701013

3.5

3.5

-

-

7

4

11

13

965711023

5

9

1

0.25

15.25

4

19.25

14

68710027

6.25

5.75

0.5

-

12.5

4

16.5

15

955711022

6.25

9.25

1

-

16.5

4

20.5

16

955711023

3

5.75

1

-

9.75

4

13.75

17

940702005

1.25

5.5

1.25

-

8

4

12

18

955711027

3.5

8.25

0.5

-

12.25

4

16.25

19

930701018

2.25

5.75

-

-

8

4

12

20

940712007

2.75

5.5

0.5

-

8.75

4

12.75

21

940701021

1.75

0.75

-

-

2.5

4

6.5

22

955711045

4.5

5.5

1

-

11

4

15

23

940702012

1.5

5.25

0.5

-

7.25

4

11.25

24

940711024

3

1.5

-

-

4.5

4

8.5

25

955711049

4.75

7.75

-

0.25

12.75

4

16.75

26

955712027

3.75

4.25

-

-

8

4

12

27

940711026

4.25

8.25

0.5

0.25

13.25

4

17.25

28

940712017

4.5

6

0.5

-

11

4

15

29

940702015

4

5

1.25

0.5

10.75

4

14.75

30

940711031

3

4

-

0.25

7.25

4

11.25

31

940702017

3.25

4.75

1.25

-

9.25

4

13.25

 

نمره ارفاقی برای حضور/غیاب: به ازاء هر غیبت نیم نمره کسر شده است، یعنی دانشجویانی که بدون غیبت هستند یک نمره و دانشجویانی که یک جلسه غیبت دارند نیم نمره کسب می‌کنند. برای دو جلسه یا بیشتر غیبت، هیچ نمره‌ای تعلق نمی‌پذیرد. برای قدردانی از دانشجویانی که بدون استثناء در تمامی جلسات هفتگی (حتی دو جلسه غیررسمی اول) حضور داشتند، نمره 1/25 تعلق گرفته است.

توجه: برگه‌ها با نهایت ارفاق تصحیح شده‌اند. همچنین موارد ارفاقی متعددی از جمله نمرات تشویقی حضور/غیاب، نمرات مثبت کلاسی و  شیفت 4 نمره‌ای برای تمامی دانشجویان درنظر گرفته شده است. بنابراین جای هیچ اعتراضی وجود ندارد.

توجه: اعلام اعتراض تنها و تنها باید از طریق سیستم سما بیان گردد. در صورت بیان اعتراض و یا هرگونه درخواستی از طریق ایمیل، پیامک، تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری، کسر نمره را درپی خواهد داشت.

توجه: بدیهی است اعلام اعتراض توسط دانشجو بدین معنی تلقی خواهد شد که ایشان خواستار نمره واقعی خود هستند. بنابراین برگه بازبینی شده و نمره واقعی ایشان با کسر تمامی نمرات ارفاقی اعلام خواهد شد.

توجه: مدرس هیچ مسئولیتی از بابت مشروط شدن دانشجو و یا ترم آخر بودن ایشان ندارد. بنابراین از مطرح ساختن چنین مواردی برای افزایش نمره، جداً خودداری نمایید.

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir