چهارشنبه، 2 خرداد 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

اساتید گروه الکترونیک:


ردیف نام استاد مرتبه دانشگاهی زمینه تخصصی
1 دکتر حبیب بدری قویفکر دانشیار میکروسیستم ها
2 دکتر اسماعیل نجفی اقدم دانشیار مدارهای مجتمع
3 دکتر امیر حبیب زاده شریف استادیار الکترونیک نوری
4 دکتر علی بهرامی استادیار الکترونیک نوری و نیمه هادی
5 دکتر حسن فرجی استادیار مدارهای مجتمع
6 دکتر مینا نوری استادیار الکترونیک نوری


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه هفتگی دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک (نیمسال اول سال تحصیلی 96-95)

رديف

شماره درس نام درس واحد روزهاي هفته   10:30-  8:30    12:30-  10:30 30/15 14 30/17-  16
 1
 2
3
4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
4192034
4120003
4120004
4120007
4120006
4192015
4132025
 4192022
4192024
4192030
4192033
4162521
 
مدارهای FPGA/ASIC
 مدارهاي  مجتمع خطيcmos) )
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا*
مبدلهای داده مجتمع A/D,D/A
مدارهای مجتمع خیلی فشرده VLSI
فوتونیک
مقدمات فناوری میکروسیستمها
افزاره های نیم رسانا
الکترونیک  نوری
مداهای زیست الکترونیک
شبیه سازی افزاره های نیم رسانا
فیبر نوری

 
 
 
 
3
3
3
3
3
3
3
3
 3
3
3
3
شنبه مدارهای FPGA/ASIC
دکتر نجفی اقدم
دکتر فرجی
مهندس مرادپور
کلاس شهید ستاری
الکترونیک نوری
دکتر بهرامی
کلاس شهید کریمی
افزاره های نیم رسانا
دکتر بهرامی
کلاس شهید کریمی
 مدارهاي  مجتمع خطي(cmos)
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید ستاری
مبدلهای داده مجتمع A/D,D/A
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید ستاری
يكشنبه *فوتونیک
دکتر حبیب زاده
کلاس شهید کریمی
* شبیه سازی افزاره های نیم رسانا
دکتر بدری
کلاس شهیدکریمی
تئوری و فناوری ساخت
 افزاره های نیم رسانا
دکتر بدری
کلاس شهید ستاری
 
*فیبر نوری
دکتر نوری
کلاس شهید کریمی
*مقدمات فناوری میکروسیستمها
دکتر بدری
کلاس شهید کریمی
دوشنبه مدارهای مجتمع خیلی فشرده VLSI
دکتر فرجی
کلاس شهید کریمی
 
ساعت فرهنگی
مدارهای زیست الکترونیک
دکتر فرجی
کلاس شهید کریمی
مقدمات فناوری میکروسیستمها
دکتر بدری
کلاس شهید کریمی
سه شنبه  
مدارهای FPGA/ASIC
 دکتر نجفی اقدم
دکتر فرجی
مهندس مرادپور
کلاس شهید ستاری
فییبر نوری
دکتر نوری
کلاس شهید کریمی
فوتونیک
دکتر حبیب زاده
کلاس شهید کریمی
*الکترونیک نوری
دکتر بهرامی
کلاس شهید زین الدین
مبدلهای داده مجتمع A/D,D/A
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید ستاری
 مدارهاي  مجتمع خطي(cmos)
دکتر نجفی اقدم
کلاس شهید ستاری
*افزاره های نیم رسانا
دکتر بهرامی
کلاس شهید زین الدین
چهارشنبه * مدارهای مجتمع خیلی فشرده VLSI
دکتر فرجی
کلاس شهید ستاری
  *تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
دکتر بدری
کلاس شهید کلاهدوز
 شبیه سازی افزاره های نیم رسانا
 دکتر بدری
کلاس شهید کریمی
 
*مدارهای زیست الکترونیک
دکتر فرجی
کلاس شهید ستاری

جمع واحدها

24

پنجشنبه        
 

* این دروس یک هفته در میان ارائه خواهد شد/ درس فوتونیک یکشنبه درس شبیه سازی افزاره های نیم رسانا، درس مدارهای مجتمع خیلی فشرده، درس الکترونیک نوری شروع از هفته اول و دروس فیبر نوری، مقدمات فناوری میکروسیستمها، مدارهای زیست الکترونیک، افزاره های نیم رسانا و تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا شروع از هفته دوم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لیست دانشجویان کارشناسی ارشد گروه الکترونیک (گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک) ورودی 1395 به تفکیک اساتید راهنما
نام استاد زمینه کاری دانشجویان دروس ترم اول
دکتر حبیب بدری میکروسیستم ها و MEMS حامد خلیل زاده
عذرا قدرتی سلماس
کیا محمدی اهری
مرضیه صفرنژاد
حامد گزمه
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
الکترونیک نوری
شبیه سازی افزاره های نیم رسانا
مقدمات فناوری میکروسیستمها
دکتر امیر حبیب زاده الکترونیک نوری محمد حیدری
افشین احمدپور
بهنام محمدی
رادین علیزاده
یاشار سحرخیز
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
الکترونیک نوری
افزاره های نیم رسانا
فوتونیک
دکتر علی بهرامی الکترونیک نوری مهدی پرتوی شبستری تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
الکترونیک نوری
شبیه سازی افزاره های نیم رسانا
فیبر نوری
Optical MEMS مهران علی نژاد نائینی
مهدی نوری
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
الکترونیک نوری
شبیه سازی افزاره های نیم رسانا
مقدمات فناوری میکروسیستمها
دکتر مینا نوری الکترونیک نوری نیما محمدزاده اصل
حکیمه فکاری
مهسا وکیلی
علی ابراهیمی
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
الکترونیک نوری
افزاره های نیم رسانا
فیبر نوری
 
 

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir