دوشنبه، 6 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی برق

نام عنوان واحد
آقای دکتر افشین ابراهیمی
    دانشیار مخابرات و رییس دانشکده
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتراکبر غفارپوررهبر
    استاد کامپیوتر و معاون دانشکده
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر حسین ابراهیم نژاد
    استاد و مدیر گروه مخابرات
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر محمد حسین صداقی
    استاد گروه مخابرات
    دانشکده مهندسی برق
خانم دکتر معصومه آذغانی
    استادیار گروه مخابرات
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکترحسین مددی
    استاد گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکترمحمدرضا عزیزیان
    دانشیار گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتررسول کاظم زاده
    دانشیار و مدیر گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتراحمدصادقی
    دانشیار گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر محمد هجری
    استادیار گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
دکتر حمید خوشخو
    استادیار گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر رضا محبوبی اسکویی
     دانشیار و مدیر گروه کنترل
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر محمد جواد خسروجردی
    استاد گروه کنترل
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر احمد اکبری الوانق
    استادیار گروه کنترل
    دانشکده مهندسی برق
مهندس هادی عظمی
    مربی گروه کنترل
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر علی بهرامی
    استادیار و مدیر گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکترحبیب بدری قویفکر
    دانشیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتراسماعیل نجفی اقدم
    دانشیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکترحسن فرجی
    استادیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر امیر حبیب زاده شریف
    استادیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
خانم دکتر مینا نوری
    استادیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر کاظم وارثی
     استادیار گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای مهندس عباس محمودی
    مربی گروه کامپیوتر
    دانشکده مهندسی برق
آقای مهندس رحیم روحی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی برق
آقای مهندس محمدهوشمند
    کارشناس
    دانشکده مهندسی برق
آقای احمدی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی برق
آزمایشگاه کنترل پیشرفته
    ساختمانE
    دانشکده مهندسی برق
آقای حسین علمی
    متصدی اموردفتری
    دانشکده مهندسی برق
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی برق

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir