دوشنبه، 28 خرداد 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     


توضیحات :

مطالب درس:

1. مقدمه ای بر کنترل مقاوم همراه با مثال
2. نرم سیگنال ها و سیستم ها
3. پایداری داخلی
3. نامعینی ها، قضیه بهره کوچک و پایداری مقاوم
4. توابع حساسیت و مکمل آن و عملکرد مقاوم
5. ساختار LFT
6. خانواده کنترل کننده های پایدارساز
7. معادلات جبری ریکاتی
8. کنترل H-infinity
9. آنالیز و سنتز میو
10. روشهای کاهس مرتبه مدل و کنترل کننده
11. مباحث ویژه و کاربردها در کنترل مقاوم


مراجع درس:

a) K. Zhou, J. C. Zhou and K. Glover, Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, 1996

b) Skogestad and Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, John Wiely, 2005

ارزیابی درس:
میان ترم: 5 نمره ............... پایان ترم: 11 نمره............... تکالیف و پروژه: 4 نمره

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی برق - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.ee@sut.ac.ir